Pismo do Burmistrza Zakroczymia

 

Zakroczym, 3 października 2018 r.

Sz. P.

Artur Ciecierski

Burmistrz Gminy Zakroczym

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana, aby poinformować, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo PG INWEST sp. z o.o. zleciło sporządzenie obiektywnej ekspertyzy dotyczącej stanu składowiska odpadów w Zakroczymiu podmiotowi specjalizującemu się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i eksploatacją tego rodzaju instalacji. Międzynarodowa firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe IVW Polska Sp. z o. o., bo o niej mowa, współpracuje m.in. z kadrą naukową Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Generowicz, prof. PK – uznanego eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwiania.

Zdecydowałem się na zamówienie takiej profesjonalnej ekspertyzy w związku z upublicznieniem w ostatnim czasie sporządzonego na zlecenie Gminy Zakroczym opracowania pod nazwą „Audyt składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu”. Do takiej decyzji skłoniły mnie ponadto dotychczasowe, trudne w ostatnim czasie relacje z Gminą, a także niektóre doniesienia medialne.

Jednocześnie informuję Pana, iż już wstępna analiza zamówionego przez Gminę opracowania przeprowadzona przez ekspertów IVW pozwoliła stwierdzić,  iż  – cytuję – „opracowanie to nie posiada cech ekspertyzy bądź opinii technicznej, które mogłyby stanowić podstawę do stawiania wniosków dotyczących uwarunkowań związanych z dalszą eksploatacją składowiska”.

Eksperci IVW wskazują ponadto na liczne uchybienia występujące w dokumencie zamówionym przez Gminę, w tym na: „brak przyjętej spójnej metodyki badań, opisanej w przedmiotowym raporcie, brak informacji dotyczącej wykorzystywanego sprzętu pomiarowego, brak spójnego przedstawienia warunków panujących podczas pomiarów, mających wpływ na wyniki i dokładność tych pomiarów”.

Ponadto wstępna analiza zamówionego przez Gminę opracowania wykazała istnienie „wewnętrznych niespójności w tym dokumencie, jak też wadliwej (…) interpretacji zapisów dokumentów udostępnionych przez Zarządzającego, w tym pozwolenia zintegrowanego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raportu o oddziaływaniu na środowisko”.

Nadmieniam ponadto, iż w ocenie ekspertów IVW opracowanie zamówione przez Gminę stanowi „dokument posiadający cechy tzw. opinii prywatnej”. Podkreślam w tym miejscu, że co do zasady opinia prywatna na gruncie prawa polskiego nie stanowi podstawy
do wdrażania jakichkolwiek postępowań przez organy kontrolne.

Pozwolę sobie tu jeszcze raz zacytować wstępną analizę ekspertów IVW: „Z całą stanowczością należy podkreślić, iż protokoły kontroli państwowych organów kontrolnych, poparte również analizami akredytowanego laboratorium Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, nie wykazują uchybień wytykanych przez Autorów +Audytu+”. Autor opracowania całkowicie ignoruje wyniki badań przeprowadzonych przez organ powołany ustawą do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Dokonuje także samodzielnie analizy z zakresu wielu specjalizacji, nie powołując się na stanowiska ekspertów z tychże dziedzin.

Przypominam, że mowa tu o kontrolach przeprowadzanych wielokrotnie, w tym w trybie niezapowiedzianym, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwową Straż Pożarną w Nowym Dworze Mazowieckim, wspieraną przez wyspecjalizowaną w zapobieganiu zagrożeń radiacyjno-biologiczno-chemicznych jednostkę JRG nr 6 w Warszawie. Żadna z nich nie wykazała istotnych uchybień w funkcjonowaniu zarządzanego przez PG INWEST składowiska, a w szczególności zagrożenia dla Mieszkańców Zakroczymia. Żadna także nie stanowiła podstaw do wyciągnięcia jakichkolwiek sankcji karnych wobec PG Invest z tytułu nieprzestrzegania zapisów Pozwolenia Zintegrowanego,
ani z jakichkolwiek innych tytułów.

Jestem głęboko przekonany, że rzetelna i obiektywna ekspertyza w połączeniu z przeglądem ekologicznym składowiska w Zakroczymiu przedstawi faktyczny obraz zarządzanego przez PG INWEST obiektu. Dokonując wyboru podmiotu realizującego stosowną ekspertyzę zależało nam na tym, aby była ona poparta doświadczeniem i autorytetem naukowym pracowników akademickich zajmujących się gospodarką odpadami, w szczególności w zakresie eksploatacji składowisk odpadów. Firma IVW spełnia wszystkie te kryteria.

Jak zostałem poinformowany przez firmę IVW, czas wymagany na sporządzenie ekspertyzy przedstawiającej faktyczny stan składowiska odpadów w Zakroczymiu wynosi około 6 tygodni licząc od zatwierdzenia przyjętej metodyki badawczej.

Liczę na to, że badania przeprowadzone przez ekspertów Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe IVW Polska Sp. z o. o. położą wreszcie kres atmosferze podejrzeń wytwarzanej wokół funkcjonowania składowiska w Zakroczymiu. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie, aby Gmina w dalszym ciągu ignorowała wyniki badań przeprowadzonych przez organy państwowe, a równolegle bezkrytycznie przyjmowała oceny zawarte w opinii prywatnej. Cierpi na tym zarówno interes wspólnoty samorządowej, jak też dobre imię przedsiębiorcy zawiadującego majątkiem gminnym na zasadach zgodnych z przepisami prawa i tworzącego miejsca pracy dla lokalnej społeczności.

Z poważaniem,

Piotr Gołęgowski
Prezes Zarządu