Oświadczenie

Zakroczym, 27 lutego 2018 r.

OŚWIADCZENIE

w związku z pismem Burmistrza Zakroczymia z dnia 22 lutego br.

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Zakroczymia (WIR.7032.2.2018), w którym sugeruje on m.in., iż na składowisko w Zakroczymiu trafiają odpady komunalne, PG INWEST sp. z o.o. oświadcza co następuje:

  1. Na składowisko od 2013 r. nie trafiają odpady komunalne zmieszane. PG INWEST przejmując obiekt w 2014 r. dokonała zmiany struktury składowanych tam odpadów m.in. poprzez całkowite wyeliminowanie odpadów ulegających biodegradacji. Obecnie przywożone są tam przede wszystkim odpady pobudowlane, zbierany selektywnie popiół z gospodarstw domowych oraz odpady z czyszczenia ulic.
  2. Każda partia wwożonych na teren składowiska odpadów jest poddana szczegółowej kontroli i tzw. testom zgodności, wymaganym w art. 113 ustawy o odpadach. Składowisko objęte jest ponadto – z własnej inicjatywy i na koszt PG INWEST – monitoringiem miejsc wwozu i zrzutu odpadów.
  3. Obiektem w Zakroczymiu profesjonalnie zarządza Piotr Gołęgowski – inżynier
    z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie budowy i prowadzenia składowisk odpadów. Składowisko działa w oparciu o prawomocne, ostateczne pozwolenie zintegrowane i funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka na bieżąco monitoruje stan instalacji, dokładając przy tym wszelkich starań, aby wyeliminować jakikolwiek negatywny wpływ składowiska na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. W tym celu Spółka podjęła kosztowne, nadprogramowe, niewymagane prawem inwestycje, aby składowisko było zarówno bezpieczne, jak i nowoczesne.
  4. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy składowisko wielokrotnie kontrolowali – również na wniosek burmistrza – m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Straż Pożarna z Zakroczymia, Nowego Dworu Mazowieckiego, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Żadna z tych inspekcji nie wykazała obecności jakichkolwiek substancji niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców – w tym m.in. metanu, siarkowodoru i tlenku węgla – a jedynie możliwą okresową uciążliwość zapachową, która nie wykracza poza standardowe parametry dla tego typu obiektów.
  5. Angażując znaczne środki finansowe (liczone w milionach złotych) Spółka podjęła wszelkie możliwe działania, aby wyeliminować okresowo pojawiający się nieprzyjemny zapach. Na terenie składowiska działa m.in. aż 10 studni ujęcia i neutralizacji biogazu, czyli więcej, niż wymaga zatwierdzona dokumentacja. Dodatkowe studnie PG INWEST wybudowała z własnej inicjatywy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
  6. W ostatnim czasie PG INWEST odnotowała liczne publikacje na temat prowadzonej przez siebie działalności na terenie składowiska w Zakroczymiu, które były niezgodne z prawdą. Publikacje te są cykliczne oraz w ocenie Spółki mają charakter zorganizowany, ukierunkowany na zniechęcenie oraz wycofanie się PG INWEST z działalności na terenie składowiska w Zakroczymiu. W przypadku kontynuacji rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o działalności PG INWEST, Spółka podejmie zdecydowane kroki prawne wobec osób odpowiedzialnych za te działania.

Piotr Gołęgowski

Prezes Zarządu