O tym jakie grupy odpadów możemy przyjmować mówi zatwierdzona Instrukcja Prowadzenia Składowiska.

„Składowanie odpadów” to proces unieszkodliwienia niebędący odzyskiem nawet, jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii, określony w załączniku nr 2 ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 j.t. z późn. zm.).

W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U.2015.110) odpady składowane będą w następujący sposób:

KWATERA WSCHODNIA (o budowie podpoziomowo-nadpoziomowej)

przeznaczona jest do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 19 05, 19 08, 19 09, 19 12 i 20.

KWATERA POŁUDNIOWA (o budowie podpoziomowo-nadpoziomowej)

przeznaczona jest do składowania odpadów z grupy 02, 04, 16, 17, 19 01, 19 05, 19 08, 19 09, 19 12 i 20.

Kwatera podzielona jest na dwie niecki, rozdzielone wałem wykonanym z gruntu spoistego i zabezpieczonym geomembraną PEHD o grubości 2mm.

Budowa i eksploatacja kwatery południowej realizowana będzie w dwóch etapach, odpowiadających poszczególnym nieckom. W obrębie każdej z nich będzie pięć sektorów. Sektory będą rozdzielone groblami ziemnymi podnoszonymi sukcesywnie wraz z poziomem deponowanych odpadów, zabezpieczonymi folią PEHD o grubości 2,0 mm.

Sektory nr 1 i nr 4 przeznaczone będą do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 02, 04, 16, 17, 19 05, 19 12 i 20. Sektory nr 2 i nr 5 do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 19 05, 19 08, 19 09, 19 12 i 20. Sektor nr 3 do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 19 01.