Składowisko odpadów w Zakroczymiu funkcjonuje od lat 70-tych XX w. – początkowo jako tzw. dzikie wysypisko, gdzie trafiały m.in. odpady komunalne z dużą zawartością substancji gnilnych, a także odpady medyczne.

Od 1993 r. obiektem zarządzała gmina Zakroczym, przekazując to zadanie w 2003 r.  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. W związku ze zmianą uwarunkowań prawnych w zakresie projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji składowisk, gmina w 2014 r. podjęła decyzję o powierzeniu prowadzenia składowiska profesjonalnej firmie.

Od początku 2014 roku dzierżawcą i zarządcą obiektu w Zakroczymiu jest PG INWEST sp. z o.o., która ma zapewnić także monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej. W wyniku przeprowadzonego procesu inwestycyjnego spółka dokonała m.in. rekultywacji starej kwatery użytkowanej przez gminę Zakroczym oraz rozbudowy obiektu.

Zmieniono także strukturę składowanych odpadów poprzez całkowite wyeliminowanie odpadów ulegających biodegradacji. Obecnie na składowisko trafiają odpady niezawierające substancji organicznych, które są wysoce zmineralizowane i pozbawione substancji gnilnych.

Do budżetu gminy Zakroczym z tytułu opłaty środowiskowej za składowisko wpłynęła w latach 2014 -2016 kwota 1 mln 306 tys. 202 zł. Za rok 2017 ma to być kwota ok. 175 000zł.

Poniżej najważniejsze inwestycje poczynione przez spółkę: