Zarządzająca składowiskiem PG INWEST Sp. z o. o. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa świadczonych usług poprzez bieżący monitoring stanu instalacji oraz optymalizację wpływu składowiska na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.

Każda partia wwożonych na teren składowiska odpadów jest poddana szczegółowej kontroli i  tzw. testom zgodności wymaganym w art. 113 ustawy o odpadach.

Składowisko objęte jest ponadto – z własnej inicjatywy i na własny koszt PG INWEST sp. z o.o. – monitoringiem miejsc wwozu i zrzutu odpadów.